NRMLLA

Kas mes esame

       Esame Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija. Mūsų tinklalapio adresas yra: https://nrmlla.lt

 

Privatumo politika

Nacionalinei rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijai (toliau NRMLLA) yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję teisėtai, skaidriai ir sąžiningai tvarkyti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie NRMLLA vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys apie asmens sveikatą, lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

ASMENS DUOMENYS

NRMLLA renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu,

 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

NRMLLA tvarko duomenis……. tikslu;

KLINIKA tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 • Asmens duomenis, gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartis su partneriais/ paslaugų tiekėjais (pvz., įmonės kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris);

 • Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

 • Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

SLAPUKAI

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis NRMLLA svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek NRMLLA teikiamas paslaugas.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, t.y. 1 metai nuo duomenų gavimo datos, ir kaip numatyta teisės aktuose, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

NRMLLA teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;

 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

KLINIKOS NAUDOJAMOS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

NRMLLA veikla internetinėje erdvėje atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (BDAR)

NRMLLA tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu suteikti informaciją apie NRMLLA tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisės žinot“ ir „teisės susipažinti“ įgyvendinimas);

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisės ištaisyti ir sunaikinti“ įgyvendinimas);

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisės sustabdyti“ įgyvendinimas);

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“ įgyvendinimas);

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisės apriboti“ įgyvendinimas);

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi („teisės būti pamirštam“ įgyvendinimas);

 • Kreiptis į NRMLLA su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisės į duomenų perkeliamumą“ įgyvendinimas).

Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į NRMLLA tinklapyje nurodytais kontaktais.

Nepavykus išspręsti klausimo su NRMLLA ir jeigu Jums kelia susirūpinimą NRMLLA veikimai / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Scroll to Top